<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 

เสียงเพรียกจากพงไพรออนไลน์
แม้ตัวจะห่างกัน แต่เราทำให้ใกล้กัน เสมือนนั่งคุยอยู่ริมป่า

สนใจประเด็นไหน สามารถขอเข้ามาได้ข้อคิดเห็น แนวคิด ประสบการณ์


การเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ผญ.ประสิทธิ์ อมรพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงมะเขือ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
ได้เป็น อบต. เพราะอาสาเข้ามาดูแลป่า
อบต.สายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
การดูแลรักษาป่ากับศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน
ผญ.มนัส ม่วงเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุทางรถ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
กว่าจะเป็นเยาวชนต้นตอในวันนี้
กฤษดา อบอุ่น (ตั๊ก)
ประธานกลุ่มเยาวชนต้นตอา
เรียนรู้ต้นตอ เรียนรู้การแบ่งปัน
กนกกาญจน์ ใจเย็น (กวาง)
กลุ่มเยาวชนต้นตอ

เยาวชนทอฝัน

เพลงเยาวชนทอฝัน
เพลงป่าคู่เรา
เพลงผีเสื้อตัวน้อย
เพลงจิตสำนึก
เพลงเยาวชนทอฝัน (ดนตรี)

เพลงเครือข่าย

เพลงคนรักป่า
บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549
เพลงป่าคู่เรา
บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549