<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 

การสำรวจและประเมินสภาพป่า


การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชน จำเป็นต้องมีการทำแผนการจัดการป่า เพื่อกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ การดูแลป้องกัน การฟื้นฟู เราจึงมีความจำเป็นต้องทราบสถานภาพของป่า และต้องสำรวจป่า
(09/05/52)


เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ

ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง มีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ สภาพป่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น
(16/07/49)


ผักหวาน : ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์

ผักหวาน เป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าต่อคนในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียงป่าเขาราวเทียนทอง แต่น้อยนักที่มีคนหันมาสนใจดูแลผักหวาน
(24/06/49)


เห็ดโคน : ผลิตผลจากการดูแลป่า

ผลผลิตจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เห็ดโคนถือว่าเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยกว่าเห็ดอื่น มีราคาแพงกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ
(24/06/49)


การจัดการเห็ดโคน

เห็ดโคนที่บริเวณเขาราวเทียนทองพบทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดโคนธรรมดา เห็ดโคนหัวดำ เห็ดโคนหัวเหลือง เห็ดโคนหัวแดง และเห็ดโคนข้าวตอก มีลักษณะทางนิเวศวิทยา และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
(29/05/49)


การจัดการไผ่

บริเวณป่าเขาราวเทียนทองไผ่รวกมากกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ
(29/05/49)


การติดตามสถานภาพไผ่รวก
และผลผลิตหน่อเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม : บทเรียนปัจจุบันสู่ทิศทางในอนาคต วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2548
(29/05/49)


การจัดการผึ้งป่า

ผึ้งที่บริเวณเขาราวเทียนทองมีประมาณ 4 ชนิดได้แก่ ผึ้งใหญ่ ผึ้งโพรง ผึ้งหวี่ ผึ้งกะโปกงัว
(29/05/49)


การจัดการไฟป่า

การเกิดไฟป่านั้นมักจะเกิดบนภูเขาที่มีอากาศแห้ง ประมาณเดือน ธ.ค. - เม.ย. การดับไฟป่าได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2541 - 2542 นี้มีการดับไฟป่า 28 ครั้ง ควบคุมพื้นที่ได้ร้อยละ 60 ของพื้นที่ป่าทั้งหมด
(29/05/49)