<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 
การจัดการไฟป่า
เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
29 พฤษภาคม 2549


สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่

1) การเกิดไฟป่านั้นมักจะเกิดบนภูเขาที่มีอากาศแห้ง ประมาณเดือน ธ.ค. - เม.ย. วันเวลาที่เกิดจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกระแสลม การดับไฟป่านี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2541 - 2542 นี้มีการดับไฟป่า 28 ครั้ง ควบคุมพื้นที่ได้ 60% ของพื้นที่ป่าทั้งหมด ในปี พ.ศ.2542 - 2543 มีการดำเนินการดับไฟป่า 32 ครั้ง ควบคุมพื้นได้ประมาณ 20%

2) พื้นที่ที่เกิดไฟนั้นพื้นที่ๆ มีต้นไม้น้อยจะมีหญ้ามากจึงทำให้ความรุนแรงของไฟป่านั้น ไฟป่านั้นจะเกิดในช่วงที่อากาศร้อนจัดและมีลมแรง และช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. จะมีเชื้อเพลิงมาก เนื่องจากป่ามีการผลัดใบใหม่ จึงทำให้ใบไม้แห้งมีมาก

3) สาเหตุของการเกิดไฟป่า เช่น จากการล่าสัตว์ของคนในชุมชนและนอกชุมชน จากการหาของป่า เช่น พืชผักต่างๆ จากความประมาทของชาวบ้านที่ทำไร่บริเวณชายป่า คือ มีการเผาไร่ จากบุคคลที่ไม่เห็นความสำคัญของป่าและสัตว์ป่า จากผู้ที่ประสงค์จะบุกรุกยึดครองพื้นที่ป่า ฯลฯ


การจัดการไฟป่าของชุมชน

1) วิธีจัดการเมื่อมีไฟเกิด
เมื่อมีการแจ้งการเกิดไฟขึ้น จัดเตรียมอุปกรณ์การดับไฟและช่วยไปบอกต่อๆ กัน ให้บุคคลที่ว่างในวันนั้นๆ มารวมกัน ณ จุดหนึ่ง แล้วออกไปดำเนินการดับไฟ

2) วิธีการป้องกัน
- จัดทำแนวกันไฟในช่วงต้นฤดูและช่วงกลางฤดู
- ประชาสัมพันธ์ ให้คนในชุมชนสร้างความเข้าใจและ ตระหนักถึงผลกระทบของไฟป่าที่มีต่อป่าไม้และสัตว์ป่า
- ให้คนในชุมชนเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดไฟป่า เมื่อพบว่าเกิดไฟป่าหรือพบสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่า ให้รีบแจ้งมายังกลุ่มเพื่อจะได้ดำเนินการ


ผลการดำเนินงาน

1) มีอาหารจากป่าสมบูรณ์ขึ้น เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักหวาน ผักอีนูน บุก ผึ้ง พืชผักสมุนไพรอีกหลายๆ ชนิด
2) ป่าสมบูรณ์ขึ้น ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้มีการเพิ่มของพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ ในผืนป่า
3) ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
4) ทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เห็นความสำคัญของของชุมชน จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องการดับไฟป่าและเพาะกล้าไม้