สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

วันนี้ ข้าพเจ้าพร้อมหัวหน้าราชการ อ. เนินขามได้มาร่วมประชุมประชาคมบ้านเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10 ต. เนินขาม อ. เนินขาม จ. ชัยนาทเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทุกภาคส่วนตลอดจนการวางแนวทางการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2551

ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต. เนินขาม และพี่น้องราษฎรชาวหมู่ที่ 10 บ้านเขาราวเทียนทอง เป็นอย่างยิ่งและหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มาเยี่ยมเยียนกันอีก ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและพิทักษ์รักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้เขาราวเทียนทองให้คงอยู่ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน เป็นมรดกของชาติของแผ่นดินและของโลกสืบต่อไป


จากคุณ : ว่าที่ ร้อยตรี ประเสริฐชัย สามกษัตริย์ นายอำเภอเนินขาม [ 30 ม.ค. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 2

สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ( พอช) ได้จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้นำชุมชนที่มูลนิธิสืบฯ ร่วมทำงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสถาบันการเงิน การเกษตรผสมผสาน การนำป่ามาไว้ที่บ้าน สวัสดิการชุมชน ฯลฯ

ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นของดีของเขาราวเทียนทอง คณะทีม 30 คนได้รับทั้งความรู้ ความคิด ความพึงพอใจ และยังได้รับการต้อนรับด้วยมิตรไมตรี ทั้งจากท่านผู้ใหญ่สายชลและคณะ คุณสายรุ้ง อาจารย์ เชาวลิตร และประธานกลุ่มบรรจุหน่อไม้ปี๊บในนามของคณะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงขอขอบคุณท่านที่ได้เอ่ยนามมาแล้วข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง


จากคุณ : นิตยา จันทรเทียน ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 14 ก.พ. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 3

ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำกองทุนและสวัสดิการชุมชนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบฯ และเครือข่ายป่าชุมชนและได้เห็นกิจกรรมของศูนย์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรชุมชนและขอให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง


จากคุณ : นายนิติสิทธิ์ ตั้งกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคกลางและตะวันตก [ 19 ก.พ. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 4

วันนี้ข้าพเจ้า นายจำลอง โพธิ์สุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และคณะได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุลที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาชมป่าเขาราวเทียนทอง


จากคุณ : นายจำลอง โพธิ์สุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท [ 28 ก.พ. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 5

วันนี้คณะกรรมการตัดสินโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จากทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (นครสวรรค์) เดินทางมาตรวจสอบป่าชุมชนที่ส่งเข้าประกวด เพื่อให้คะแนนการคัดสินโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากคณะกรรมการ ตลอดจนการชี้แจง แนะนำต่างๆ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการไว้ ณ โอกาสนี้ และเป็นกำลังใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นต่อไป


จากคุณ : นายโกวิท คงมี ผ.อ ส่วนจัดการป่าชุมชน [ 16 มิ.ย. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 6

วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ม.10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วน ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้ความสำคัญ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งราชการและประชาชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงค์ความยั่งยืน และความมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ

ป่าชุมชนเขาราวเทียนทองนี้ ถือเป็นต้นแบบสำคัญที่ชุมชนอื่นจะได้ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ ขอชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการป่าชุมชน ตลอดจนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจจนประสบความสำเร็จ ด้วยความสามัคคี และขออำนวยพรให้การดำเนินการป้องกันและการแก้ไขการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และจังหวัดยินดีให้ความสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่จัดเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ไว้ ณ โอกาสนี้


จากคุณ : นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท [ 18 มิ.ย. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 7

คณะของมูลนิธิสืบนาคเสถียร ได้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ อ. บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการป่าชุมชนที่เขาราวเทียนทองนั้น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการเติมเต็ม และความคิดของชุมชนที่จะนำไปจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เห็นถึงการทำงานที่ตั้งใจของคณะกรรมการเครือข่าย

มูลนิธิสืบนาคเสถียรขอแสดงความนับถือในคณะกรรมการเครือข่ายที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งสำหรับ ฐานราก อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาประเทศต่อไป


จากคุณ : นายสมบัติ ชูมา ผจก.โครงการ 30 ป่ารักษาทุกโรค [ 5-6 ก.ค. 51 ]

ความคิดเห็นที่ 8

I am very happy to be in Thailand and especially hear in Khaorao Thien Thong. I have been modify welcome-everyone has been very frielly and helpful and the food is outstanding! I hope I will be invited back as I would certainly live to return.


จากคุณ : Miss Sara Axon นักศึกษาปริญญาโทประเทศอังกฤษ [ 15 ก.ค. 51 ]