สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551 


ความคิดเห็นที่ 1

ยินดีที่ใด้มาเยี่ยมป่าชุมชนแห่งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ชุมชนแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งที่ทางการหรือภาคเอกชนจะนำไปใช้ เพื่อขยายพื้นที่ป่าชุมชน การมีผู้นำที่ดีแข้มแข็ง เห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักดังชุมชนแห่งนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน และความสุขของแต่ละครอบครัว


จากคุณ : นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 25 ม.ค. 50 ]

ความคิดเห็นที่ 2

อาจารย์สิวิภา สงเคราะห์ พานิสิตเอกการพัฒนาชุมชนเมือง ปี 2 ศึกษาดูงาน การจัดการป่าชุมชน ขององค์กรชาวบ้าน เขาราวเทียนทอง รวมทั้งเข้าไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์และคุณประโยชน์ของป่าไม้ จากวิทยากรชาวบ้าน ได้รับความรู้มากมาย รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาที่ชาวบ้านประสบ ทั้งอาจารย์และนิสิตขอเป็น กำลังใจให้และยืนหยัดในการดูแลรักษาป่าของชาวบ้านไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป


จากคุณ : อาจารย์สิวิภา สงเคราะห์ และนิสิต สาขาพัฒนาชุมชนเมือง [ 23 ส.ค. 50 ]

ความคิดเห็นที่ 3

วันนี้ข้าพเจ้าได้มาร่วมในการถ่ายทำสื่อโทรทัศน์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนเขาราวเทียนทองหมู่ที่ 10 ต. เนินขาม อ. เนินขาม จ. ชัยนาท ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนของเครือข่าย พิทักษ์รักษาป่าชุมชน เขาราวเทียนทอง จึงรู้สึกประทับใจในความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในด้านการหวงแหนดูแลรักษาป่า ขอให้ช่วยกันปลูกป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ เป็นมรดกของแผ่นดินตราบเท่านานแสนนาน

ขอขอบคุณในการต้อนรับของผู้ใหญ่บ้านและเครือข่าย ชุมชนพิทักษ์รักษาป่าเขาราวเทียนทองเป็นอย่างยิ่ง โอกาสหน้าคงได้มาเยี่ยมเยียนอีก


จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐชัย สามกษัตริย์ นายอำเภอเนินขาม [ 23 พ.ย. 50 ]