สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อเตรียมงาน เวทีชาวบ้าน เพื่อดูแลเขาราวเทียนทอง ได้ยิน ได้ฟัง เรื่องราวของชาวบ้านกับเขาราวเทียนทองมานาน เห็นสัมผัสของจริงรู้สึกเห็นใจ และยินดีมีส่วนร่วมต่อไปค่ะ


จากคุณ : นางบุญธิชา ชมชื่น [ 27 มี.ค. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 2

ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนป่าไม้กับทางชุมชนป่าไม้เนินขาม ขอให้ที่ดีๆ ที่ได้ทำอยู่ ให้เป็นสิ่งดีๆ ของประเทศชาติต่อไป ขอให้ผู้นำ และชุมชน ได้ประสบแต่ความสำเร็จ และมีความสุขตลอดไป


จากคุณ : กระแต ข่าวภูมิภาค [ 20 เม.ย. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 3

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้จัดการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร "ป่าชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ สายชล พวง พิกุล และกรรมการป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ที่ได้ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ซึ่งจะเป็นแนวคิดให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน กลับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองต่อไป


จากคุณ : นายธีรพงศ์ ศรีโมรา สนง.ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี [ 20 เม.ย. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 4

ขอขอบคุณ สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และขอให้ดูแลและรักษาป่าเขาราวเทียนทองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปนะค่ะ


จากคุณ : นางสมใจ ศรีมงคลทิพย์ [ 15 มิ.ย. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 5

ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปกติ


จากคุณ : ส.ต.อ ประทีป พุ่มจำปา ส.ต.อ ชาญชัย จันทะโสบ [ 15 มิ.ย. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 6

วันนี้ได้เดินทางพร้อมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเพชรในถิ่นของจังหวัดชัยนาท ได้พบกับ ประธานสภา อบต. เนินขาม ประะธานเครือข่ายชุมชนเนินขามเห็นว่า ได้มีการจัดป่าชุมชน มีคณะกรรมการบริหาร มีระเบียบร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของป่าชุมชน ซึ่งมีผลประโยชน์มากกว่า 7 ล้านบาทต่อปี จึงขอแสดงความชื่นชมต่อทางคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนทาง คณะกรรมการสภา อบต. และคณะกรรมการ ศอชต. เพื่อการดำเนินงานได้เกิดประโยชน์ในเชิงประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมจึงขอให้ข้อเสนอแนะ


จากคุณ : นายสวัสดิ์ ศรีอุไร [ 22 ก.ค. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 7

We are really impressed from the actuates initiative taker by the local communities for the preservation of CF and surtainable development that may surely impact on the poverty alleviation the networking process of this community specially because it is issue besed or demand lod is a good example not only for the A sians bru for whok world we also have signaler kind of Networks and federation emerged out of the community gasket people that are specially related with forestry (fecofun) and lrrtgadtion currently forestry s upportegs are lad coring up for networking wily CFUG for the technical support policy v and advocacy we hope that we will soon networking in the international level in order to support each other /one another


จากคุณ : Sanchit Danga Women acting together for charge (WATCH), Nepan [ 24 ก.ค. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 8

We are from Kyoto in Japan we geo soave insight through a talk with community members and we hope to come heave again to leaven frauen the nillagevs


จากคุณ : Tanaka Ueru Watnabe Rie [ 5 ส.ค. 47 ]

ความคิดเห็นที่ 9

วันนี้ ข้าพเจ้า นายสันติภาพ ยังชุ่มชื่น หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ 4 คน ได้อยากมาดูสภาพป่าชุมชนในท้องที่เขาราวเทียน ได้พบกับทางผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล หมู่ 10 ให้การต้อนรับ พร้อมนำข้อมูลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ต้องขอชมเชยด้วยความจริงใจ และโอกาสต่อไปจะเข้ามาเยี่ยมชม ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


จากคุณ : นายสันติภาพ ยังชุ่มชื่น หัวหน้าสำนักทรัพยากรฯ จ.ชัยนาท [ 15 ต.ค. 47 ]