สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมชุดปฎิบัติงานประจำตำบลเพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติด ได้มาประชุมชี้แจงให้กับประชาชนบ้านเขาราวเทียนทอง หมู่ 10 ต.เนินขาม การระบาดของยาเสพติด และนำมาประชาคมของหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติด โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกประธานประชาคมในหมู่บ้านแล้วให้ประชาชนที่มาประชุมในการประชุมทำการประชาคมประมาณ 60 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


จากคุณ : นายสมศักดิ์ แข็งการขาย ปลัดกิ่งอำเภอเนินขาม ด.ต นิรันดร์ สีไพรสน หน.สายตรวจอำเภอเนินขาม นายอภิชัย ยิ่งอรุณธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม [ 15 มี.ค. 45 ]

ความคิดเห็นที่ 2

วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยชุดปฏิบัติงานประจำตำบลในการป้องกันและการระบาดของยาเสพติด ได้มาประชุมชี้แจงให้กับประชาชนในการประชาคมหมู่บ้านหมู่ 10 ตำบลเนินขาม โดยมีประชาชนได้ให้ความร่วมมือประมาณ 57 คน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อบต. ประจำหมู่บ้านจนการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดี


จากคุณ : ด.ต นิรันดร์ สีไพรสน หน.สายตรวจอำเภอเนินขาม นายอภิชัย ยิ่งอรุณธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม [ 14 พ.ค. 45 ]

ความคิดเห็นที่ 3

วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะโครงการ A.D.P ผาช้างน้อย อบจ.พะเยา ได้มาศึกษาดูงานที่นี้ และได้ฟังคำบรรยายจากผู้ใหญ่บ้าน พวกเราขอเป็นกำลังใจไห้ในการทำงานกับเครือข่ายของท่านที่ได้ต่อสู้ และฝันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ และท่านก็ทำได้สำเร็จ พวกเราชาวพะเยาต้องขอขอบคูณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปทางพะเยา พวกเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและยินดียิ่ง


จากคุณ : นาย พงษ์ภิญโญ จันทนะ ประธานโครงการ A.D.P นายแคะเว่น ศรีสมบัติ รองประธานและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางคา [ 8 ธ.ค. 45 ]

ความคิดเห็นที่ 4

เข้าร่วมฟังบรรยายประวัติการก่อตั้งป่าชุมชนเขาราวเทียนทองโดยผู้ใหญ่บ้านสายชล พวงพิกุล ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจของราษฎรหมู่ 10 ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท สัมภาษณ์ราษฎรโดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรผลกระทบของป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนขิงราษฎร ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ในการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านเขาราวเทียนทองเป็นอย่างดีซึ่งใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


จากคุณ : ด.ต นิรันดร์ สีไพรสน หน.สายตรวจตำบลเนินขาม นายอภิชัย ยิ่งอรุณธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม [ 25 ธ.ค. 45 ]