สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

วันนี้คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเขตที่ 5 จ. ชัยนาทได้เข้ามาร่วมประชุมวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับสมาชิกกุ่มชาวบ้านเขาราวเทียนทอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลฟื้นฟูในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ซึ่งบ้านเขาราวเทียนทองก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีการร่วมตัวกันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็ง มีความสามัคคี และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ใด้เข้าไปตรวจเยี่ยมสภาพป่าไม้ในชุมชน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย


จากคุณ : นายละเอียด ปั้นสุข นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา [ 28 ก.พ. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 2

คณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้ามาศึกษาเรื่องป่าชุมชนได้พบและพูดคุยกับคณะกรรมการป่าชุมชน รู้สึกชื่นชมกับการทำงานที่เข้มแข็งและทุ่มเทของชาวบ้าน คิดว่าที่นี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่พื้นที่อื่นๆ ได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษา ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและคณะที่ให้ข้อมูลและรับรองเป็นอย่างดี


จากคุณ : รศ. เสวก พรสิพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ 18 มี.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 3

NHK ทีวีประเทศญี่ปุ่นได้มาสำรวจข้อมูลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาราวเทียนทอง (ภาษาญี่ปุ่น)


จากคุณ : NHK [ 19 มิ.ย. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 4

เข้าร่วมฟังบรรยายประวัติการก่อตั้งป่าชุมชนเขาราวเทียนทองโดยผู้ใหญ่บ้านสายชล พวงพิกุล ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจของราษฎรหมู่ 10 ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท สัมภาษณ์ราษฎรโดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรผลกระทบของป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนของราษฎร ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ในการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านเขาราวเทียนทองเป็นอย่างดี ซึ่งใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


จากคุณ : นายสุรชาติ ปุณณรานิชศรี นางสาวจินตนา บุญเชิญ นักวิชาการป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี [ 22 มิ.ย. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 5

คณะมาจากศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Community Foresty Tranming Center : RECOFTC) ได้มาพบกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน พูดคุยเรื่องจัดการป่าชุมชน การจัดการป่าไผ่ หน่อไม้ ไฟป่า ผลผลิตจากป่า และการแปรรูป การตลาดที่ดำเนินการโดยป่าชุมชน น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้อย่างดียิ่ง


จากคุณ : นายสมศักดิ์ สุขวงค์ นายประสงค์ จันต๊ะคาด นางจารุวรรณ์ แก้วมหานิล Hideyuki KUBO Chiharu Hiyama [ 1 ก.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 6

Many thanks for taking the time to talk to us about your orgarization and for showing us around the forests you are presering so well we wish you the best of luck in your contiaved efforts.
With Best mishes.
The Kellogg CorpsTeam
Kellogg Gradnak School of Management Northwestern University Ebanston Illinois – USA

คำแปล

ขอบคุณมากที่ได้กรุณาสละเวลาเล่าและอธิบายเกี่ยวกับองค์กรของท่าน และพาเราไปดูบริเวณป่าชุมชน พวกท่านได้อนุรักษ์ป่าไว้เป็นอย่างดี เราขอให้ท่านโชคดีต่อไปในงานต่างๆ ในอนาคต เพื่อรักษาป่า
กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคลลอก (นอร์ทเวสเทอรัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐฮิลินอยส์


จากคุณ : Kellogg Gradnak School of Management Northwestern University Ebanston [ 5 ก.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 7

ขอขอบคุณจากคณะกรรมการที่เสียสละเวลามาเล่า การดำเนินกิจกรรมปลูกป่าของกลุ่มคณะกับคนของเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันตกได้รับทราบ เพื่อเป็แนวทางในการนำไปบริหารจัดการให้ชุมชนของแต่ละจังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างมีประโยชน์ และเกิดความยั่งยืนของชุมชนต่างๆ ต่อไป จังหวัดที่มาร่วมดูงานครั้งนี้ได้แก่

เจ้าหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาสถานีเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี 4 คน สมุทรสงคราม 4 คน นครปฐม 4 คน สมุทรสาคร 4 คน ราชบุรี 4 คน ประจวบคีรีขันธ์ 4 คน กาญจนบุรี 4 คน และสุพรรณบุรี 4 คน


จากคุณ : คณะสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก [ 13 ก.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 8

วันนี้คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและปราบปรามกรมป่าไม้ ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียนทอง โดยได้มาสอบถามรายละเอียดจากผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านเขาราวเทียนทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


จากคุณ : นายชเยนทร์ เปลื้องเจริญ นายนาวี ช้างภิรมย์ สำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้ [ 20 ก.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 9

วันนี้ได้พานิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พบกับคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พบกับผู้นำกลุ่มและผู้นำชุมชนที่ช่วยกันจัดการป่าชุมชนแห่งนี้ จนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นที่หน้าสังเกตว่ากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งนี้ และอีกหลายๆ แห่งในกิ่งอำเภอเนินขาม และอำเภอหันคาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเป็นที่น่าชื่นชม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และชุมชนในภาคกลาง


จากคุณ : คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล [ 5 ส.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 10

คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาศึกษานอกสถานที่ ที่เขาราวเทียนทองภายใต้การศึกษาวิชาสังคมวิทยาชนบท นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับชนบท และการจัดการป่าชุมชน ด้วยความกรุณาจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ที่ได้ให้ความรู้และพาเดินป่า คณะอาจารย์และนักศึกษา ใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


จากคุณ : รศ.ดร. สุดสวาท ดิศโรจน์ คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 5 ส.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 11

พวกเรามาขอให้กำลังใจ และขอให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังความตั้งใจดีของทุกคน


จากคุณ : ไม่ระบุชื่อ [ 20 ต.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 12

ดีใจที่ได้มาพบและเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ ได้ขอให้ชาวหมู่บ้านเขาราวเทียนทองจงประสบความสำเร็จตลอดไป


จากคุณ : วีระวัฒน์ ภักครบิณ นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร อุปนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย [ 20 ต.ค. 43 ]

ความคิดเห็นที่ 13

ขอชื่นชมกับความสำเร็จและร่วมมือกันของชาวบ้านเขาราวเทียนทอง


จากคุณ : นายสุนีย์ สินธุเวช [ 28 ต.ค. 43 ]