สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่วมกับมูลนิธิบูรณะชนบท (ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์) เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บริเวณป่าเขาราวเทียนทอง ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ให้กับต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี


จากคุณ : นายจิตกวีร์ ภูมิวุฒิสาร ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเนินขาม [ 10 ม.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 2

วันนี้พร้อมด้วยหน่วยสงเคราะห์ ได้นำสิ่งของ มีผ้าห่ม เสื้อผ้า และขนม มามอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อน และเด็กนักเรียน


จากคุณ : นายวิรัตน์ ค้างบัว สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท [ 26 ม.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 3

แนะนำการรวมกลุ่มป้องกันไฟป่า และการรวมกลุ่มปลูกป่า ภายในหมู่บ้าน


จากคุณ : นายวิรัตน์ ค้างบัว สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท [ 25 ก.พ. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 4

วันนี้ข้าพเจ้า นายกนกพจน์ ยังเหลือ ปศุสัตว์กิ่งอำเภอเนินขามพร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสุข หัวหน้าการเกษตรได้มาตรวจเยี่ยมเกษตรกร โดยแนะนำส่งเสริมการปศุสัตว์ และการเกษตรให้เกษตรกรในหมู่ที่ 10 ต.เนินขาม โดยเฉพาะโครงการเพิ่มรายได้ประชาชน และเกษตรยังชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านเป็นอย่างดี

หวังว่าโอกาสหน้าคงได้รับความร่วมมืออีก จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


จากคุณ : นายกนกพจน์ ศรีสุข ปศุสัตว์กิ่งอำเภอเนินขาม [ 25 ก.พ. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 5

ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าได้บรรยาย และแนะนำต่อผู้รับการฝึกอบรมในการป้องกันไฟป่าการดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยดี


จากคุณ : นายสุทธิพงศ์ ชมสวน รักษาราชการแทนป่าไม้จังหวัดชัยนาท [ 17 มิ.ย. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 6

ได้มาตรวจติดตามงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกรียติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียนทอง อ.หันคา และกิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท ได้พบปะและเยี่ยมราษฎรเครือข่ายฟื้นฟูป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ณ บ้านผู้ใหญ่สายชล พบว่าราษฎรมีความต้องการรักษาป่า โดยได้มีการช่วยราษฎรทำแนวกันไฟ ดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ และมีการเข้ารับการฝึกอบรมป่าชุมชน โดยทางสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท การใหัความร่วมมือกับทางราชการในการรักษาป่าของเครือข่าย สมควรจะได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ให้การต้อนรับ และขอบคุณสมาชิกเครือข่าย ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการรักษาทรัพยากรป่าไม้


จากคุณ : นายชาญชัย งามเจริญ ส่วนป่าชุมชนกรมป่าไม้ [ 18 มิ.ย. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 7

วันนี้ข้าพเจ้าได้นำข้าราชการกิ่งอำเภอเนินขามมาให้บริการประชาชนในโครงการกิ่งอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดเขาราวเทียนทอง ได้บริการประชาชนในด้านงานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ และฝ่ายสาธารณสุขของกิ่งอำเภอเนินขาม ได้ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกการป้องกันไข้เลือดออก และมีการบริการตรวจแจกยารักษาโรคของโรงพยาบาลหันคา

ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และช่วยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน

จากคุณ : นายสมศักดิ์ วิรัชวงศ์ ปลัดอำเภอ [ 18 มิ.ย. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 8

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ได้เดินทางมาตัดสินเพื่อคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านระดับจังหวัด ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คณะกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ อย่างดียิ่งขอให้ทางกลุ่มฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป หากมีภาระต่อให้ทางราชการสนับสนุน ขอให้ประสานงานกับทางเกษตรกิ่งหรือติดต่อโดยตรงจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้โดยตรงได้ทุกเวลา

ขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

จากคุณ : นายชัย เรียงศิลป์ นางอารีรัตน์ รู้ทำนอง [ 18 มิ.ย. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 9

วันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเขาราวเทียนทองพร้อมกับ dr.hirni namikawa-san คุณอภิศักดิ์ และโยคิน กลุ่มแม่บ้านกำลังทำกล้วยฉาบอบน้ำผึ้งป่า ท่าทางขยันขันแข็ง ทานอาหารกลางวัน (อร่อยมาก) แล้วเดินทางไปดูสภาพพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลทำแนวกันไฟ พบว่ามีสภาพดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ โดยเฉพาะสีของป่าที่ได้รับการดูแลรักษาจะมีสีเขียวเข้มกว่า และในบริเวณไฟไหม้นั้น ทั้งไม้ไผ่ และไม้ยืนต้นชนิดอื่นถูกทำลายไปมากเครือข่ายป่าชุมชนปฏิบัติงานได้ผลอย่างน่าภาคภูมิใจ และหวังว่าคงได้เห็นผลงานก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพที่เกื้อกูลต่อการฟื้นฟูป่า/ชุมชน


จากคุณ : ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ [ 5 ก.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 10

วันนี้คณะกรรมการวิเคราะห์โครงการกองทุนชุมชน ฝ่ายวิเคราะห์โครงการของจ.ชัยนาท ได้มาร่วมประชุมกับชุมชนของหมู่ 10 ต.เนินขาม และได้แนะนำการขอความสนับสนุนจากกองทุนชุมชนได้เห็นว่า ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


จากคุณ : ดวงเดือน พร้าวตะดู [ 19 ก.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 11

คณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาโท มาศึกษาและดูงานชุมชน และการรักษาป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง พบว่าชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม และร่วมมือกันในการทำกิจกรรมดูแลรักษาป่าอย่างดียิ่ง พร้อมได้ดูงานเกษตรกรรมแบบธรรมชาติของไร่แสงจันทร์ ซึ่งทำได้ผลเป็นอย่างมาก นักศึกษาได้ประสบการณ์ และได้รับรู้ด้านชนบทและการเกษตรกรรมอย่างดี


จากคุณ : ดร.สุดสวาท ดิศโรจน์ [ 28 ก.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 12

ได้มาร่วมประชุมและพบปะราษฎรเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ณ สำนักสงฆ์หนองซุง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้ชี้แจงและบรรยายแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกเครือข่ายให้ความสนใจ และสังเกตุว่ากระตือรือล้นให้ความร่วมมือดี สมควรให้ความสนับสนุนในการสร้างป่าชุมชนและจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน และได้แนะนำให้เครือข่ายประสานงานกับป่าไม้อำเภอ


จากคุณ : นายชาญชัย งามเจริญ สวนป่าชุมชน กรมป่าไม้ [ 14 ส.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 13

วันนี้ทรัพยากรป่าชุมชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาทได้ติดต่อประสานงานจากคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ตามโครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ซึ่งทางหมู่บ้านกำลังดำเนินการบางส่วนโดยจะทำการปลูกในวันที่ 22 และได้รับการร่วมมืออย่างดีขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้


จากคุณ : นายธาดา เสาวลักษณ์ นายองอาจ เติมศรีวีระกุล [ 20 ส.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 14

วันนี้ได้นำข้าราชการพนักงานสำนักงานป่าไม้ จังหวัดชัยนาทมาร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนาป่าชุมชน ป่าพื้นบ้าน-อาหารชุมชน ซึ่งชาวบ้านมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง โดยร่วมกันรักษาป่าเดิมไว้มีการตั้งกลุ่มป่าชุมชน วัถุประสงค์ต้องการรักษาป่าไว้ให้ดีที่สุด นับเป็นตัวอย่างชุมชนรักษาป่าอย่างดียิ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสิมงานพัฒนาป่าชุมชน มาประสานงานให้คำแนะนำทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ขอขอบคุณชาวบ้านราษฎร ชุมชนที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ขอให้ยืนหยัดแนวคิดอันนี้ไว้


จากคุณ : นายบุนนาค กลีบจำปี ป่าไม้จังหวัดชัยนาท [ 22 ส.ค. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 15

วันนี้คณะกรรมการการตรวจผลงานป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี ได้มาตรวจผลงานป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนของบ้านเขาราวเทียนทอง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูผลการปฎิงานในด้านการดูแลป่าชุมชนซึ่งปรากฎว่าบ้านเขาราวเทียนทองใด้มีการจัดตั้งกลุ่มองกรณ์ในด้านการดูแลรักษาป่าชุมชนเป็นอย่างดีขอชื่นชม และชมเชยในการดูแลป้องกันรักษาป่าเป็นอย่างดี คงจะเป็นรูปแบบแก่ชุมชนอื่นๆ นำไปไปปฏิบัติในงานด้านป่าชุมชนต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง และผู้ใหญ่บ้านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


จากคุณ : นายวิชิต ดวงวรี นักวิชาการป่าไม้ 6 [ 1 ก.ย. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 16

ได้มาเยี่ยมเครื่อข่ายฟื้นฟูป่าชุมชนหลายครั้งแล้ว เห็นพัฒนาการของพวกเราที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ดีใจด้วย ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นต้องผ่านการทำงานหนักเสมอสำคัญ เราต้องร่วมมือกันไว้ขยายความคิด และกระจายสู่คนที่ยากจนในชุมชนให้มากที่สุด

ขอขอบคุณในการเอื้อเฟื้อที่มีมาเสมอ


จากคุณ : นางนิตยา ก่อติเวชกุล [ 10 ก.ย. 42 ]

ความคิดเห็นที่ 17

เห็นการร่วมกลุ่มของหมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การพัฒนาของหมู่บ้านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี


จากคุณ : นายสมพร อิสรานุรักษ์ [ 24 พ.ย. 42 ]