รู้จักเว็บไซต์เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
15 กรกฎาคม 2549ความเป็นมา

เว็บไซต์เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง เกิดจากความร่วมมือระหว่างเยาวชน เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง และวัดหนองยาง เห็นความสำคัญของเชื่อมโยงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับรู้ และนำไปใช้ในวงกว้าง โดยทีมงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลต่างๆ แล้วพัฒนาเป็นสื่อในรูปแบบอินเตอร์เน็ตที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังทำฉบับซีดี สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้


ฐานคิด

1. ใช้ "กิจกรรมเว็บไซต์" เป็น "เครื่องมือ" ให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลัก "บวร" (บ้าน+วัด+โรงเรียน) เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม
2. ให้ความสำคัญต่อ "ทีมงาน" ที่เก่ง ดี เสียสละ มีเวลาช่วยเหลือชุมชน วัด และโรงเรียน เช่น ผู้นำ เยาวชน ครู พระ มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่มีอยู่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โรงเรียน หรือเครือข่ายการเรียนรู้ อาทิ ผู้นำ ผู้รู้ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ
3. เสริมสร้าง "กระบวนการเรียนรู้" เพื่อปลุก "จิตสำนึกท้องถิ่น" ไปพร้อมๆ กับประสานพลังสร้างสรรค์ของพหุภาคี ในการพัฒนา "องค์ความรู้" และ "ระบบการจัดการ" ที่เหมาะสมแต่ละท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป


เนื้อหาหลัก

1. หน้าแรก บทนำเครือข่าย เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรัชญาแนวคิดจากปราชญ์ ผู้นำ ผู้รู้มาร่วมสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และการประชาสัมพันธ์ สื่อกลางของชุมชน
2. หน้าเครือข่าย แนะนำเครือข่าย ปรัชญาแนวคิดการทำงาน การก่อตั้ง สมาชิกเครือข่าย กรรมการ ข้อตกลงและกฎระเบียบป่าชุมชน คำขวัญป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ภาคีการการพัฒนาเครือข่าย
3. หน้ากิจกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้านสืบค้น พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง และด้านการขยายการมีส่วนร่วม
4. หน้าภูมิปัญญา ภูมิปัญญา องค์ความรู้ต่างๆ ของเครือข่ายฯ และภายนอก เช่น ผักหวาน เห็ดโคน ไผ่ ผึ้งป่า ไฟป่า
5. หน้าติดต่อ แสดงที่อยู่ติดต่อเครือข่าย


ทีมงาน

1. ข้อมูล : ชุมชน วัด โรงเรียน เครือข่าย ภาคีการพัฒนา
2. ประสานงาน : เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
3. พัฒนาเว็บ : ทีมเยาวชนป่าเขาราวเทียนทอง ทีมวัดหนองยาง