<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 


การจัดการทรัพยากรป่าไม้

ชุมชนมีการจัดทำข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของผลผลิตจากป่า ตัวอย่างการเก็บเห็ดโคน จะเก็บโดยไม่ทำลายรังปลวกที่ทำให้เกิดเห็ดโคน ไม่ขุดจนถึงรังปลวก หลังจากขุดหรือเก็บเห็ดแล้วจะปรับพื้นที่ไม่ให้มีหลุ่มมีบ่อเพื่อน้ำจะได้ไม่ขัง และซึมลงไปในรังปลวกไม่ทำให้รังปลวกเน่าและให้ผลผลิตเห็ดในปีต่อไป หรือการเก็บหน่อไม้และไม้ไผ่ มีการกำหนดเวลาห้ามเก็บหน่อไม้ช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน

- ทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นแนวควบคุมและป้องกันไฟเชิงรุก
- ดูแลฟื้นฟู และปลูกซ่อม ในป่าที่ปลูกใหม่ และเดิมได้รับการดูแลรักษาให้รอดตาย
- เพาะกล้าไม้ท้องถิ่น กล้าไม้ที่มีในท้องถิ่น สร้างรายได้แก่ชุมชนที่ยากจน และเพื่อนำไปปลูกเสริมในป่า และพื้นที่เกษตร
- ฝายต้นน้ำขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ำ ช่วยเพิ่มความชุมชื้นให้ป่าฟื้นตัวเร็วขึ้น เป็นแหล่งหากินของคน และสัตว์สืบค้น พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนรอบๆ เครือข่าย เมื่อนำมาต่อเชื่อมแต่ละชุมชน พัฒนาถ่ายทอด ผ่านเวทีต่างๆ หรือการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งในบางเรื่ององค์ความรู้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีภายนอก เช่น งานด้านช่าง หรือการแปรรูปอาหาร การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์

- การสืบค้นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างฐานข้อมูลความรู้ท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่นการจัดการป่า สมุนไพร การกินอยู่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชน โรงเรียน วัด และประยุกต์ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการเรียนการสอนในโรงเรียน
- อบรมการพัฒนาแผนการจัดการป่าชุมชนและทรัพยากร
- อบรมการแปรรูปอาหาร วัตถุดิบจากป่า อาชีพที่น่าสนใจพัฒนาทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง

นอกเหนือจากการดูแลทรัพยากรป่าไม้แล้ว เครือข่ายยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของสมาชิกเครือข่าย เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร แต่พบว่ายังพึ่งตนเองได้แค่ระดับหนึ่ง จำเป็นต้องหาทางเลือก หรือส่วนช่วยเกื้อหนุนให้สมาชิกมีโอกาสพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นหลักมาพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

- กลุ่มออมทรัพย์เครือข่าย
- ฉางเก็บข้าว
- เครื่องอัดหญ้า
- เครื่องจักตอก
- เครื่องอิฐบล็อกประสาน
- เครื่องสีข้าวมือขยายการมีส่วนร่วมเครือข่าย

เครือข่ายมีการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา เพื่อวางแผนติดตามประเมินผลการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาชุมชน ตลอดจนไปศึกษาดูงาน สัมมนาวิชาการ โรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อขยายแนวคิดการทำงานเครือข่ายให้กว้างมากยิ่งขึ้น ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ

- เวทีสัญจรเครือข่ายตำบล เวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชน โรงเรียน วัด และประยุกต์ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
- เวทีเด็กคิดได้ผู้ใหญ่คิดดี เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ทำร่วมกันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแผ่นป้ายสื่อความหมายตามจุดเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ธรรมชาติ