<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 10 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 10 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา และ ม.12 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 4 ต.กะบกเตี้ย และ ม.10 ม.13 ต.เนินขาม


สภาพทั่วไป

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จัดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ 22,969 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ทรัพยากรป่าไม้พบว่าไผ่รวกมีมากกว่าพันธุ์ไม้อื่นๆ รองลงมาได้แก่ แดง ประดู่ รัง สวอง ฯลฯ ชุมชนจำแนกป่าเป็น 2 ประเภทได้แก่ ป่าจริง คือ ป่าที่มีไม้ยืนต้นขึ้นเป็นจำนวนมาก มีความหนาทึบ และป่ารวก คือ ป่าที่มีไผ่รวกขึ้นมาก มีต้นไม้ขึ้นปะปนบางเล็กน้อย แนวป่าพาดผ่านทางตอนเหนือและตะวันออกของชุมชน ภูเขาประกอบด้วยภูเขาย่อย 4 ลูก คือ เขาราวเทียนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็นภูเขาที่ใหญ่และสูงที่สุด เขากระเจียว เขารวก และเขาเครือ สามลูกหลังมีขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
 ชุมชนเขาราวเทียนทอง
 การก่อตั้งเครือข่าย
 คณะกรรมการเครือข่าย
 ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
 ข้อตกลงและกฎระเบียบป่าชุมชน
 คำขวัญป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
 สมาชิกเครือข่าย
 เกียรติคุณ