<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 สมาชิกเครือข่าย


ชุมชน

1. ม.10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
2. ม.18 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
3. ม.19 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
4. ม.1 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
5. ม.3 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
6. ม.5 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
7. ม.6 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
8. ม.10 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
9. ม.11 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
10. ม.3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
11. ม.6 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
12. ม.9 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
13. ม.11 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา


วัด

1. วัดบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม
2. วัดบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
3. วัดบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
4. วัดหนองซุง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
5. สำนักสงฆ์อ่างเขาพระ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา


โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม
2. โรงเรียนบ้านกลาง ต.เนินขาม อ.เนินขาม
3. โรงเรียนอนุบาลเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม
4. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ต.เนินขาม อ.เนินขาม
5. วิทยาลัยการอาชีพหันคา ต.เนินขาม อ.เนินขาม
6. โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
7. โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
8. โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
9. โรงเรียนบ้านไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
10. โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
11. โรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
12. โรงเรียนหันคาพิทยาคม ต.หันคา อ.หันคา


ภาคีการพัฒนา

1. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
2. ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)
3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)
4. มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ชมรมรักษ์แม่น้ำท่าจีน