<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 ข้อตกลงและกฎระเบียบป่าชุมชน


หมวดทั่วไป

1. ห้ามตัดต้นไม้ทุกชนิด ไผ่ทุกชนิด ออกจากพื้นที่ หากไม้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งความเห็นชอบของคณะกรรมการจะระบุในแบบฟอร์มขออนุญาต
2. ห้ามขุดต้นไม้ทุกชนิด ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด
3. ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิด (ส่วนของหมูป่า หากว่าหมูป่าลงมาทำลายข้าวของในไร่ เจ้าของไร่สามารถฆ่าได้ แล้วนำมาขาย เงินส่วนที่เก็บได้แบ่งเข้าบัญชีกองทุนป่าชุมชนครึ่งหนึ่ง)
4. ห้ามรถบรรทุก (ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป โดยเฉพาะหน้าหน่อไม้) เข้าไปบริเวณป่าชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบตัดและขนย้ายต้นไม้ , การบรรทุกหน่อไม้จำนวนมากเกินไปออกจากพื้นที่
5. ห้ามกระทำการใด ๆ เช่น เผาหน่อไม้ในป่า , การทิ้งก้นบุหรี่ เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดไฟป่า หรือ เผาหัวไร่ ปลายนา ตาแนวเขตป่าชุมชน
6. ห้ามทำการใดที่เป็นการบุกรุก และยึดครองพื้นที่ป่าชุมชน
บทลงโทษ
1. ความผิดครั้งที่ 1 ตักเตือน พร้อมยึดของกลาง
2. ความผิดครั้งที่ 2 ปรับ 500 – 3,000 บาท (พิจารณาจากเจตนาและจำนวนต้นที่ตัด)
3. ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย


หมวดการเก็บหาหน่อไม้

1. ห้ามเก็บหาหน่อไม้โดยการใช้อุปกรณ์ทุกชนิดขุด
2. ห้ามเก็บหน่อไม้ที่มีความยาวมากกว่า 1 เมตร
3. จะมีประกาศวันหยุดเก็บหน่อไม้ของทุกปี โดยเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง เป็นผู้ประกาศ และห้ามทุกคนเก็บหาหน่อไม้ในช่วงดังกล่าว
4. การหาหน่อไม้ เก็บหาได้ไม่เกิน 1 กระสอบปุ๋ยอาหาร ต่อคน
5. ช่วงปิดป่าห้ามหาโดยเด็ดขาด
บทลงโทษ
- หากมีผู้ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท ต่อคน และเงินที่ปรับจะนำเข้าบัญชีกองทุนป่าชุมชน


หมวดการเก็บหาผักป่าและสมุนไพร
1. การเก็บหาผักในป่า เช่น ผักหวาน ผักอีนูนในป่าให้ใช้วิธีการเด็ดหรือสอย ห้ามตัดกิ่งหรือโคนต้นโดยเด็ดขาด
2. การหาพืชสมุนไพรในป่าชุมชน ต้องแจ้งแก่คณะกรรมการป่าชุมชนก่อนทุกครั้ง
บทลงโทษ
- หากมีผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับครั้ง 500 บาท