<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ


ก่อนปี 2539

- พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ในชุมชนมีสภาพเสื่อมโทรม และเกิดไฟไหม้ป่าทุกปีโดยไม่ได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนอยู่ 2 คนคือ นายทิม และนายอำนวย เริ่มดูแล รักษาป่าบริเวณใกล้บ้านโดยเข้าไปดับไฟป่าและสอดส่องไม่ให้คนเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าได้


ปี 2540

- ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตก คนที่ไปทำงานในเมือง กลับมาหากิน และใช้ประโยชน์จากป่ามาก ทำให้ป่าโทรมมากยิ่งขึ้น
- กลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันทำหน่อไม้อัดปี๊บ และกลุ่มพ่อบ้านมาเข้าร่วมประชุม
- เริ่มมีการรวมกลุ่ม และเอาแรงในการดับไฟป่า
- ดร. ประทีป พัฒนนิรันดร์ ช่วยเสริมแนวคิดการจัดการป่าควบคู่กับการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของป่า


ปี 2541

- จัดตั้งกลุ่มป่าชุมชน มีประธาน และคณะทำงาน
- เริ่มมีการกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดป่า เพื่อเก็บหาหน่อไม้เป็นครั้งแรก
- มีการทำแนวกันไฟรอบเขาทุกเขา ควบคู่ไปกับการดับไฟป่า
- วัดและโรงเรียน เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรม


ปี 2542

- มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และปลูกตามแนวถนน และบริเวณเขาอ่าง
- ม. 5 และ ม.10 ต. เด่นใหญ่ อ.หันคา ม.10 ม.13 ต. กระบกเตี้ย กิ่งอ.เนินขาม เข้าร่วมเครือข่าย ประกาศปิดป่าหาหน่อไม้
- ได้รับโลห์ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนดีเด่น


ปี 2543

- กลุ่มป่าชุมชนออกไปเรียนรู้กับเครือข่ายป่าชุมชน 4 จังหวัดในภาคกลาง โดยการสนับสนุนของ สวพ. 5
- มีการจัดตั้งป่าชุมชนตามระเบียบของกรมป่าไม้ ครอบคลุมเนื้อที่ 993 ไร่
- รอบรมการดับไฟป่า และอุปกรณ์ดับไฟป่าจากกรมป่าไม้
- รับรางวัลตำบลเขียวขจีจากกรมพัฒนาชุมชนและเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท จึงได้นำไปสร้างเรือนเพาะชำที่โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง


ปี 2544

- เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่เขายาวในเดือนมีนาคม เนื่องจากมีคนมาลักลอบจุดไฟ จนไม่สามารถดับได้ทัน จนไม่สามารถดับได้ทัน
- กลุ่มจัดการป่าอ่อนแอทำให้ไม่มีกิจกรรมใหม่ๆ นอกจากการประกาศปิดป่า


ปี 2545

- มีคนบุกรุกป่าบริเวณมอยายกา กลุ่มจัดการป่าได้รวมตัวกันไปยึดคืนโดยวิธีการประนีประนอมมีการปักแนวเขตให้เห็นเป็นป่าชุมชนชัดเจนและปลูกเสริม
- มีการประชุมคณะกรรมการรอบป่าเขาราวเทียนทอง มีผู้เข้าร่วมจาก 10 หมู่บ้าน และได้เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป่า โดยประธานเครือข่ายป่าชุมชนคนแรกได้แก่ นางสายชล พวงพิกุล


ปี 2546
- 23 มิ.ย. ทำกิจกรรมการทางวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกโดยจัดบวชป่าและปล่อยสัตว์ป่า คืนสู่ธรรมชาติบริเวณเขายาว
- มีการทำวิจัยเพื่อติดตามการจัดการป่าร่วมกับโครงการสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทยศึกษาประเมินไผ่รวก
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปลูกต้นและหญ้าแฝกบริเวณเขาอ่าง


ปี 2547
- 4 มิ.ย. มีการจัดผ้าป่า ป่าชุมชนเพื่อจัดตั้งกองทุนให้กับเครือข่ายป่าชุมชน
- มีการสำรวจข้อมูลไผ่รวก 2 ครั้ง ก่อนปิดป่าและหลังปิดป่า
- มีการบันทึกปริมาณหน่อไม้ที่เก็บหาได้โดยชาวบ้านหมู่ 10 ทั้งเก็บกินและเก็บขาย
- ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเพชรในถิ่นของกรมพัฒนาชุมชน มาจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า, แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงานการจัดการป่าที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับเครือข่าย
- มีการเลือกตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนชุดใหม่
- มีการสำรวจแนวเขตป่าชุมชน
- มีการสำรวจและทำแนวเขตป่าชุมชนโดยใช้จีพีเอส
- มีการปรับปรุงแผนการจัดการป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
- เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองได้รับเงินสนับสนุนจากยูเอ็นดีพีจำนวน 2,700,000 บาท มาใช้ในกิจกรรมจัดการป่า พัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ระหว่าง ต.ค. 2547 – ต.ค. 2549


ปี 2548

- 22 มิถุนายน 2548 มีการจัดงานประจำปี การคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีแก่ชุมชนรอบเขา
- กิจกรรมการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก
- การเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกเสริม
- การทำแนวกันไฟ
- การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
- กิจกรรมเวทีเด็กคิดได้ ผู้ใหญ่คิดดี
- กิจกรรมเวทีสัญจรเครือข่ายตำบล


ปี 2549

- กิจกรรมการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก
- การเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกเสริม
- การทำแนวกันไฟ
- การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
- กิจกรรมเวทีเด็กคิดได้ ผู้ใหญ่คิดดี
- กิจกรรมเวทีสัญจรเครือข่ายตำบล


ปี 2550

- กิจกรรมการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก
- การเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกเสริม
- การทำแนวกันไฟ
- การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
- กิจกรรมเวทีเด็กคิดได้ ผู้ใหญ่คิดดี
- กิจกรรมเวทีสัญจรเครือข่ายตำบล
- กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนรอบเครือข่าย


ปี 2551

- กิจกรรมปลูกป่าเสริม
- กิจกรรมค่ายเยาวชน
- สร้างศูนย์การเรียนรู้
- ดับไฟป่า
- จัดงานประจำปี 11 ปีเขาราวเทียน
- จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
- สำรวจสภาพป่า
- จัดทำฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการป่าชุมชน