<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>


 
 คณะกรรมการเครือข่าย


คณะกรรมการบริหาร

1. นางสายชล พวงพิกุล ผู้ประสานงานเครือข่าย
2. น.อ. ชลิต มุสิกโชติ ประชาสัมพันธ์
3. นายชัยนันท์ สุวรรณสถิตย์ เหรัญญิก
4. นายสายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ กรรมการ
5. นายซ้อน นาเอก กรรมการ
6. นายแฉล้ม เกาะแก้ว กรรมการ
7. นายมนัส ม่วงเกิด กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ อมรพัฒน์ กรรมการ
9. นายประสิทธิ์ ยงพิทักษ์วัฒนา กรรมการ
10. นายยงยุทธ อิ่มรั้ง กรรมการ
11. นายสมเจตน์ แจ่มศรี กรรมการ
12. นายประสิทธิ์ ทองเพ็ง กรรมการ
13. นายชวลิต แสงอรุณ เลขานุการ


คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
2. พระอาจารย์สมคิด ธีรังกุโร เจ้าอาวาสวัดเขาราวเทียนทอง
3. ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
4. โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง
5. โรงเรียนบ้านสระแก้ว
6. ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
7. สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท
8. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5
9. วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
10. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์